Progetto Interreg Tartini bis

Interreg Tartini Bis

Presentazione del progetto per le pagine web dei partner progettuali

TARTINI BIS

Potenziare gli impatti e le sinergie del turismo culturale all'insegna di Giuseppe Tartini

 • Durata: 18 mesi
 • Inizio: 1. giugno 2023
 • Conclusione: 30 novembre 2024
 • Valore del progetto: 661.124,80 €
 • Cofinanziamento FESR: 528.899,84 €
 • Sito ufficiale del progetto: ita-slo.eu/it/tartini-bis

“Tartini bis” è il motto di questo progetto rivolto a consolidare e sviluppare ulteriormente i risultati (esperienze, metodi e modelli, strumenti di ricerca e conoscenze) acquisiti nel corso della programmazione INTERREG 2014–2020 con il progetto “tARTtini” ed a trasferirne la metodologia ad altre realtà dell’area.

L’innovazione introdotta nel Programma INTERREG VI-A Italia – Slovenija 2021–2027 con il bando Capitalizzazione, che finanzia il presente progetto, consente di continuare e di potenziare la conservazione, lo studio, la ricerca e la pubblicazione del patrimonio tartiniano, allargandolo alla cerchia dei suoi allievi ed estimatori attivi in tutta Europa e promuovendo la sua conoscenza in ambiente transfrontaliero, ma anche fra un pubblico internazionale più vasto, con le produzioni musicali del progetto e la elaborazione di misure promozionali adeguate alle esigenze di un turismo sostenibile nell'area programma.

Risultati e attività del progetto

 • Identificazione, catalogazione e digitalizzazione di nuove fonti tartiniane e trasferimento di buone pratiche,
 • Costituzione di un'orchestra giovanile transfrontaliera,
 • Organizzazione di eventi di livello transfrontaliero,
 • Ampliamento del percorso turistico culturale “Tartini & Friends”,
 • Redazione di due strategie di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione dello sviluppo turistico generale dell’area programma.

Partner coinvolti:

 • Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini (lead partner),
 • Občina Piran – Comune di Pirano,
 • Associazione degli appartenenti alla Comunità Nazionale italiana / Društvo pripadnikov italijanske narodne skupnosti,
 • Fondazione Luigi Bon,
 • RRA Zeleni Kras,
 • Conservatorio di Musica Benedetto Marcello,
 • Associazione Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” Pirano / Združenje Skupnost Italijanov Giuseppe Tartini Piran (partner associato).

Predstavitev projekta za spletne strani projektnih partnerjev

TARTINI BIS

Krepitev vplivov in sinergij kulturnega turizma v znamenju Giuseppeja Tartinija

 • Trajanje: 18 mesecev
 • Začetek: 1. junij 2023
 • Zaključek: 30. november 2024
 • Vrednost projekta: 661.124,80 €
 • Prispevek ESRR: 528.899,84 €
 • Uradna spletna stran projekta: ita-slo.eu/sl/tartini-bis

»Tartini bis« je geslo tega projekta, namenjenega utrjevanju in nadaljnjemu razvoju rezultatov (izkušenj, metod in modelov, raziskovalnih orodij in znanja), pridobljenih med programom INTERREG 2014-2020 s projektom »tARTtini«, ter prenašanju metodologije na druge akterje programskega območja.

Novost, uvedena v programu INTERREG VI-A Italija–Slovenija 2021–2027 z razpisom za kapitalizacijo, prek katerega se financira pričujoč projekt, omogoča nadaljevanje in krepitev ohranjanja, proučevanja, raziskovanja in objavljanja Tartinijeve dediščine. Predmet raziskovanja bo tokrat zajemal tudi zapuščino njegovih privržencev, aktivnih po vsej Evropi. Projekt stremi k promociji omenjene dediščine tako v čezmejnem okolju kot tudi med širšim mednarodnim občinstvom prek glasbenih produkcij in razvojem promocijskih ukrepov, prilagojenih potrebam po trajnostnem turizmu na programskem območju.

Rezultati in aktivnosti projekta

 • Identifikacija, katalogizacija in digitalizacija novih Tartinijevih virov ter prenos dobrih praks,
 • Ustanovitev čezmejnega mladinskega orkestra,
 • Organizacija čezmejnih dogodkov,
 • Širitev kulturno-turistične poti Tartini & friends,
 • Izdelava dveh strategij, namenjenih ohranjanju in vrednotenju kulturne dediščine, koristni tudi z vidika splošnega turističnega razvoja v programskem območju.

Sodelujoči partnerji:

 • Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini (vodilni partner),
 • Občina Piran – Comune di Pirano,
 • Associazione degli appartenenti alla Comunità Nazionale italiana / Društvo pripadnikov italijanske narodne skupnosti,
 • Fondazione Luigi Bon,
 • RRA Zeleni KrasConservatorio di Musica Benedetto Marcello,
 • Associazione Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” Pirano / Združenje Skupnost Italijanov Giuseppe Tartini Piran (pridruženi partner).

TARTINI BIS Partners